KVKK Aydınlatma Metni ve Açık Rıza Beyanı

KVKK Aydınlatma Metni ve Açık Rıza Beyanı

Aydınlatma Metni

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) gereğince, kişinin Anka Koçluk WEBINAR/Seminer için oluşturduğu başvuru/kayıt formu içerisinde yer alan ya da telefon/eposta/sosyal medya üzerinden ilettiği adı/soyadı, adresi, doğum yeri ve tarihi, telefon numarası, elektronik posta adresi, öğrenim durumu, eğitim bilgileri, iş deneyimleri, katıldığı eğitim, seminer, konferans ve sertifika programları, referansları ile ilgili kişiyi tanıtan her türlü bilgi ve belge, kişisel veri kapsamındadır. Yukarıda bahsi geçen kişisel verileriniz; “Veri Sorumlusu” olarak Anka Koçluk Eğitim Danışmanlık Belgelendirme Anonim Şirketi (Anka Koçluk) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

1. Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği:

Kişisel verileriniz, Anka Koçluk WEBINAR/Seminerlerine erişiminizin sağlanması amacıyla iletişim kanallarının yalnızca Anka Koçluk tarafından kullanılması, Anka Koçluk WEBINAR/Seminer süreçlerinin yürütülmesi, katılımınızın sağlanması ve diğer Anka Koçluk WEBINAR/Seminer ve faaliyetlerinden faydalanmanız amacıyla iletişim kurmak ve WEBINAR/Seminer sonunda sözlü, yazılı, elektronik ortamda uygulanan Anket/Değerlendirme/Araştırma formlarının anonim olarak işlenebilmesi ve böylece WEBINAR/Seminer’lerin uygulama ve içeriklerinin geliştirilmesi için talep edilebilir.

2. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği:

Anka Koçluk tarafından işlenen kişisel verileriniz, Anka Koçluk’un yasal yükümlülüklerini yerine getirmesi amacıyla yetkili mercilerle paylaşılabilir.

3. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi:

Kişisel verileriniz, Anka Koçluk’un WEBINAR/Seminer süreçlerinin yürütülmesi, sonuçlandırılması ve bu kapsamda sizinle iletişime geçilmesi amaçlarıyla edinilmekte ve otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, sözlü, yazılı ve elektronik ortam da dahil olmak üzere çeşitli toplama yöntemleri vasıtasıyla toplanmaktadır.

4. Veri Sahibinin Kanun’un 11. maddesinde Sayılan Hakları:

Kanun’un 11. maddesi uyarınca, kişisel veri sahibi olarak, yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle (10.03.2018 tarih ve 30356 sayılı “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” uyarınca; veri sahipleri, Kanun’un 11. maddesinde belirtilen hakları kapsamında taleplerini, yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da veri sahipleri tarafından Anka Koçluk’a daha önce bildirilen ve Anka Koçluk’un sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle veya başvuru amacına yönelik geliştirilmiş bir yazılım ya da uygulama vasıtasıyla Anka Koçluk’a iletir.) Anka Koçluk’a başvurarak, kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verileriniz işleniyorsa, kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanıp kullanılmadığını öğrenme, kişisel verileriniz yurt içinde veya yurt dışında üçüncü kişilere aktarılıyorsa, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, kişisel verilerinizin Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde, zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz. Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için, kimliğinizi tespit etmeye yarayan gerekli bilgiler ile Kanun’un 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmak istediğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi Anka Koçluk’un https://www.ankakocluk.com.tr/iletisim.html alan adlı internet sitesinde yer alan İletişim Formunu doldurarak, formun ıslak imzalı bir nüshasını “Prof. Dr. Aziz Sancar Sok. No:5/13 Çankaya Ankara TR” adresine, bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla veya Kanun’da belirtilen diğer yöntemler ile gönderebilirsiniz. Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde Anka Koçluk tarafından ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin Anka Koçluk için ayrıca bir maliyet gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. (10.03.2018 tarih ve 30356 sayılı Resmî Gazete ’de yayınlanan “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” uyarınca, veri sahiplerinin başvurusuna yazılı olarak cevap verilecekse, on sayfaya kadar ücret alınmaz. On sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 Türk Lirası işlem ücreti alınabilir. Başvuruya cevabın CD, flaş bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde Anka Koçluk tarafından talep edilebilecek ücret kayıt ortamının maliyetini geçemez.)

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı 10. maddesi gereğince kişisel verilerimin kim tarafından, hangi amaçla işleneceği, işlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi ve Kanun’un 11. maddesinde yer alan haklarım konusunda hazırlanan işbu Aydınlatma Metnini okudum, anladım ve veri sorumlusu sıfatına sahip Anka Koçluk tarafından bu konuda detaylı olarak bilgilendirildim.

Açık Rıza Beyanı

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu gereğince, kişisel verilerimin Anka Koçluk Eğitim Danışmanlık Belgelendirme Anonim Şirketi (Anka Koçluk) tarafından, hangi amaçla işleneceği, işlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi ve Kanun’un 11. maddesinde sayılan diğer haklarım hususlarında bilgilendirildim. Başvurduğum, faydalanmak istediğim Anka Koçluk WEBINAR/Seminerlere katılım süreçlerimin yerine getirilmesi, bu kapsamda iletişime geçilmesi için Anka Koçluk’a ilettiğim her türlü kişisel verimin, Anka Koçluk tarafından kaydedilmesine, depolanmasına, değiştirilmesine, güncellenmesine, periyodik olarak kontrol edilmesine, yeniden düzenlenmesine, sınıflandırılmasına, kaydedilmesine, kişisel verilerimin Anka Koçluk’un yasal yükümlülüklerini yerine getirmesi amacıyla yetkili mercilerle paylaşılmasına, yukarıda bahsi geçen kişisel verilerimin Anka Koçluk’un başvuran/kayıt olan/faydalanan kişi havuzunda muhafaza edilmesine, gerektiğinde Anka Koçluk’un sunduğu WEBINAR/Seminer/Faydalardan bilgilendirilmem için iletişime geçilmesine onay veriyorum.